แบบฝึกหัดนวดไทย ภาคทฤษฎี

฿390.00

คำถามอิงตามแนวข้อสอบสภาฯ นวดไทย ภาคทฤษฎี แผน ก และ แผน ข ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทในหนังสือนวดไทย ราชสำนัก กายวิภาค เป็นคำถามรวม 527 ข้อ