แบบฝึกหัดผดุงครรภ์ไทย

฿390.00

คำถามอิงตามแนวข้อสอบสภาฯ ผดุงครรภ์ไทย ภาคทฤษฎี แผน ก และ แผน ข ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทในหนังสือ ผดุงครรภ์ไทย 500 ข้อ พร้อมสรุป คัมภีร์ เวชศึกษา, สมุฏฐานวินิจฉัย, ปฐมจินดา, มหาโชตรัต ที่มีออกสอบในวิชาผดุงครรภ์ด้วย