แบบฝึกหัดเวชกรรมไทย ภาคทฤษฎี

฿390.00

คำถามอิงตามแนวข้อสอบสภาฯ เวชกรรมไทย ภาคทฤษฎี แผน ก และ แผน ข ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทในหนังสือเวชกรรมไทย รวมถึง กายวิภาค และ คัมภีร์วรโยคสาร ที่มีออกสอบ  เป็นคำถามแยกบท 758 ข้อ แบบทดสอบเสมือนจริง 200 ข้อ